CVRE2314

HOSE

Chứng quyền mua VRE kỳ hạn 6 tháng của VCSC phát hành bởi

Giá gần nhất của CVRE2314

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
34.13
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
06/02/2024

Thông tin cơ bản của CVRE2314

Tài sản cơ sở
CTCP Vincom Retail
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
34.10
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA