Tin tức & sự kiện

29/09/2022

Giao dịch bổ sung - 2,331,481 CP

22/09/2022

AAV: Ngày 29/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên 2,331,481 cổ phiếu niêm yết bổ sung

20/09/2022

AAV: CBTT: Quyết định của Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

19/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,331,481 CP

16/09/2022

AAV: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 2,331,481 cổ phiếu

12/09/2022

AAV: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần thứ 6

06/09/2022

AAV: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Bán niên năm 2022

06/09/2022

AAV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

AAV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

19/08/2022

AAV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/08/2022

AAV: Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của AAV

17/08/2022

AAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2022

AAV: Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của AAV

11/08/2022

AAV: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiểu để trả cổ tức năm 2021

04/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:35

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AAV của CTCP AAV Group như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:3,5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 3,5 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.
Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 650 cổ phiếu AAV tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 22,75 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ thập phân 0,75 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 22 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

28/07/2022

AAV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

AAV: Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

27/07/2022

AAV: Thông báo của Công ty cổ phần AAV Group về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

27/07/2022

AAV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

26/07/2022

AAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị