Tin tức & sự kiện

23/09/2022

ACS: Thay đổi nhân sự

14/06/2022

ACS: Báo cáo thường niên 2021

26/05/2022

ACS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

ACS: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

ACS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/04/2022

ACS: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ

15/04/2022

ACS: Báo cáo tài chính năm 2021

15/04/2022

ACS: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

14/04/2022

ACS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

ACS: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/03/2022

ACS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Xây lắp Thương mại 2 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

18/03/2022

Công bố thông tin không đúng hạn, ACS bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 15/03/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Xây lắp Thương mại 2 (UPCoM: ACS) số tiền 70 triệu đồng.

03/03/2022

ACS: Thay đổi nhân sự

25/02/2022

ACS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

23/11/2021

ACS: Thay đổi nhân sự

22/11/2021

ACS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Quang Khanh

18/11/2021

ACS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Quang Khanh

18/11/2021

ACS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Quang Khanh

10/11/2021

ACS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Quang Khanh

09/11/2021

ACS: Đặng Lê Phương Anh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 100,000 CP