Tin tức & sự kiện

19/01/2023

APL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/10/2022

APL: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám Đốc Công ty đối với Ông Trần Đình Diên

16/09/2022

APL: Ông Phạm Công Lộc thôi giữ chức Phó Giám Đốc Công ty nghỉ hưởng chế độ hưu trí

22/07/2022

APL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

APL: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

21/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APL của CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Thống kê – Tài chính Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI bắt đầu từ ngày 09/05/2022 (xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân)
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán

18/04/2022

APL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/04/2022

APL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

05/04/2022

APL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

APL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2022

APL: Báo cáo thường niên 2021

03/03/2022

APL: Báo cáo tài chính năm 2021

17/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APL của CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn (tầng 3) Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI, số 506 đường Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

28/01/2022

APL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/01/2022

APL: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/12/2021

APL: Thay đổi nhân sự

10/08/2021

APL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/07/2021

APL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

17/06/2021

APL: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2021

10/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APL của CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/05/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Thống kê – Tài chính Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI bắt đầu từ ngày 20/05/2021 (xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân).
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.