Tin tức & sự kiện

14/07/2022

APT: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 1

28/06/2022

APT: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa giữ chức vụ Thành viên BKS thay thế Ông Trịnh Ngọc Thuận

24/06/2022

APT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

24/06/2022

APT: Công ty nhận được giấy triệu tập của Tòa án nhân dân quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

31/05/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APT của CTCP Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trịnh Ngọc Thuận (thành viên do cổ đông tổ chức là Công ty CP Tập đoàn Somo Việt Nam đề cử) và bầu bổ sung thành viên BKS mới do cổ đông tổ chức là Công ty CP Tập đoàn Somo Việt Nam giới thiệu ứng cử thay thế ông Trịnh Ngọc Thuận.
          - Thời gian thực hiện: + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: 07/06/2022
+ Ngày cuối cùng cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: 17/06/2022
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn – địa chỉ: Lô 4-6-8, đường số 1A, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM

27/05/2022

APT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/05/2022

APT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/05/2022

APT: Nghị quyết HĐQT về ngày giao dịch không hưởng quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận và bầu thành viên Ban Kiểm soát mới thay thế

12/05/2022

APT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

APT: Thay đổi nhân sự

10/05/2022

APT: Thay đổi nhân sự

10/05/2022

APT: Thay đổi nhân sự

09/05/2022

APT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

APT: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

APT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APT của CTCP Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

29/03/2022

APT: Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV 2022-2027 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

24/03/2022

APT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/03/2022

APT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/03/2022

APT: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về ngày cuối cùng thưc hiện quyền cho Cổ đông hiện hữu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022