Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 ARM - Lợi nhuận tăng 24,25% trong 2022.

18/01/2023

ARM: Báo cáo tài chính quý 4/2022

10/01/2023

ARM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/01/2023

ARM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/12/2022

ARM: Thay đổi nhân sự

25/11/2022

ARM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

ARM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/08/2022

ARM: Giải trình biến động LNST 6 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước

19/08/2022

ARM: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước

17/08/2022

ARM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

ARM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

ARM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

ARM: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

19/07/2022

ARM: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ARM của CTCP Xuất nhập khẩu hàng không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/08/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

13/07/2022

ARM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/07/2022

ARM: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

08/07/2022

ARM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

04/07/2022

ARM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

ARM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022