Tin tức & sự kiện

19/08/2022

ARM: Giải trình biến động LNST 6 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước

17/08/2022

ARM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

ARM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

ARM: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

19/07/2022

ARM: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ARM của CTCP Xuất nhập khẩu hàng không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/08/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

13/07/2022

ARM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/07/2022

ARM: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

04/07/2022

ARM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

ARM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

ARM: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022

27/04/2022

ARM: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022

21/04/2022

ARM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

ARM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

ARM: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ARM của CTCP Xuất nhập khẩu hàng không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 2 nhà A, trụ sở chính Công ty, số 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;
+ Thực hiện chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề nghị mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

15/03/2022

ARM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

ARM: TB về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

09/03/2022

ARM: Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

09/03/2022

ARM: Báo cáo tài chính năm 2021