Tin tức & sự kiện

11/07/2023

ATA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/06/2023

VN-Index lên đỉnh 9 tháng, hàng trăm cổ phiếu vẫn ngụp lặn ở mức giá "trà đá"

08/05/2023

ATA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

ATA: Kết quả họp ĐHĐCĐTN năm 2023 lần 2 bất thành, thông báo họp lần 3

28/04/2023

ATA: Kết quả họp ĐHĐCĐTN năm 2023 lần 1 bất thành, thông báo họp lần 2

21/04/2023

BCTC 2022 ATA - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 0 tỷ đồng.

06/04/2023

ATA: Thông báo trạng thái chứng khoán của cổ phiếu ATA

06/04/2023

ATA: Quyết định duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu ATA

05/04/2023

ATA: Nghị quyết về thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐTN năm 2023

04/04/2023

ATA: Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

ATA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

ATA: Giải trình từ chối đưa ra ý kiến của công ty kiểm toán

03/04/2023

ATA: Báo cáo tài chính năm 2022

13/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATA của CTCP NTACO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tình hình tài chính năm 2022 và kế hoạch trong năm 2023, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội

10/02/2023

ATA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/02/2023

ATA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/01/2023

ATA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

14/07/2022

ATA: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

08/07/2022

ATA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

ATA: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2022 BẤT THÀNH