Tin tức & sự kiện

02/02/2023

ATA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/01/2023

ATA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

14/07/2022

ATA: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

08/07/2022

ATA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

ATA: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2022 BẤT THÀNH

28/06/2022

ATA: Thông báo về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên lần 1 năm 2022 bất thành và thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên lần 2 năm 2022

06/06/2022

ATA: Nghị quyết về ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

ATA: NGHỊ QUYẾT VỀ NGÀY HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

03/06/2022

ATA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

ATA: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

ATA: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

05/04/2022

ATA: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATA của CTCP NTACO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tình hình tài chính năm 2021 và kế hoạch trong năm 2022, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.

24/02/2022

ATA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/02/2022

ATA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/01/2022

ATA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

05/01/2022

ATA: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản

20/12/2021

ATA: Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/12/2021

ATA: Thông báo thời gian nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến

19/11/2021

ATA: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2021