Tin tức & sự kiện

15/12/2022

AUM: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

12/09/2022

AUM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/08/2022

AUM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AUM của CTCP Vinacafe Sơn Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng lên Website trước ngày tổ chức đại hội
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng lên Website trước ngày tổ chức đại hội
          - Nội dung họp: + Báo cáo Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng
+ Các vấn đề khác liên quan đến cổ đông

01/08/2022

AUM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

19/07/2022

AUM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

18/07/2022

AUM: Nghị quyết Hội đồng quản trị bất thường

08/07/2022

AUM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/07/2022

AUM: Báo cáo thường niên 2021

24/05/2022

AUM: Thông báo về việc đưa cổ phiếu AUM ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

23/05/2022

AUM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AUM của CTCP Vinacafe Sơn Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng lên Website trước ngày tổ chức đại hội
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng lên Website trước ngày tổ chức đại hội
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022
+ Báo cáo tài chính năm 2021
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
+ Các vấn đề khác liên quan đến cổ đông

08/04/2022

AUM: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/04/2022

AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

AUM: Báo cáo tài chính năm 2021

14/02/2022

AUM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/01/2022

AUM: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2021

13/12/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AUM của CTCP Vinacafe Sơn Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến Tháng 1/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Vinacafe Sơn Thành, Thôn Sơn Tây, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021
+ Báo cáo tài chính năm 2020
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
+ Bầu thư ký HĐQT
+ Các vấn đề khác liên quan đến cổ đông

03/12/2021

AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021