Tin tức & sự kiện

31/01/2023

BAL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/08/2022

BAL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

BAL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/07/2022

BAL: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

29/04/2022

BAL: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Bình đảm nhận vị trí Thành viên BKS thay Ông Trần Minh Tuấn từ 21/04/2022

28/04/2022

BAL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

BAL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAL của CTCP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 38 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông sau.

15/03/2022

BAL: Báo cáo thường niên 2021

11/03/2022

BAL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/03/2022

BAL: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính

01/03/2022

BAL: Báo cáo tài chính năm 2021

18/01/2022

BAL: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/07/2021

BAL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

18/05/2021

BAL: Thay đổi nhân sự

17/05/2021

BAL: Thay đổi người công bố thông tin

04/05/2021

BAL: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2021

04/05/2021

BAL: Thay đổi điều lệ và tổ chức của Công ty

04/05/2021

BAL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

15/04/2021

BAL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh