Tin tức & sự kiện

22/08/2022

BBT: Bổ nhiệm Bà Phạm Viết Lan Anh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Đoàn Văn Sơn 

15/08/2022

BBT: Công bố đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bông Bạch Tuyết của ông Đoàn Văn Sơn

03/08/2022

BBT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

BBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

BBT: Thay đổi người công bố thông tin

26/04/2022

BBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

BBT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

BBT: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98,000,000,000 VNĐ

28/03/2022

BBT: Thay đổi nhân sự

18/03/2022

BBT: Báo cáo thường niên 2021

16/03/2022

BBT: Báo cáo tài chính năm 2021

15/03/2022

BBT: Thông báo Nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT- Ông Nguyễn Đông Hải

15/03/2022

BBT: Nhận đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

10/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBT của CTCP Bông Bạch Tuyết như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: ngày 08/04/2022 (chi tiết TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: + Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021; Báo cáo của HĐQT năm 2021; Báo cáo của BKS năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch 2022; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022; Quyết định ban hành Quy chế tài chính.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

01/03/2022

BBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/02/2022

BBT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/02/2022

BBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/02/2022

BBT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

09/12/2021

BBT: Công bố thông tin giao dịch cho vay đối với bên có liên quan

07/12/2021

BBT: Công bố thông tin giao dịch cho vay đối với bên có liên quan