Tin tức & sự kiện

27/09/2022

BCF: Phạm Hoàng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 300,000 CP

25/08/2022

BCF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

23/08/2022

BCF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

BCF: Quyết định Hội đồng quản trị về việc góp vốn

04/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCF của CTCP Thực phẩm Bích Chi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thực phẩm Bích Chi - địa chỉ: Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

02/08/2022

Giao dịch bổ sung - 2,529,989 CP

27/07/2022

BCF: Ngày 02/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên 2,529,989 cổ phiếu niêm yết bổ sung

25/07/2022

BCF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/07/2022

BCF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

BCF: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/07/2022

BCF: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

BCF: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022.

18/07/2022

BCF: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 2,529,989 cổ phiếu

30/06/2022

BCF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/06/2022

BCF: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

24/06/2022

BCF: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

23/06/2022

BCF: CBTT Quyết định của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Sửa đổi Điều lệ - Lưu ký và niêm yết chứng khoán bổ sung.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

BCF: Công đoàn cơ sở CTCP Thực phẩm Bích Chi - Công đoàn - đã bán 78,571 CP

14/06/2022

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCF của CTCP Thực phẩm Bích Chi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ hủy bỏ và không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 25.879 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, cổ đông A sẽ nhận thêm (25.879 *10)/100 = 2.587,9 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 2.587 cổ phiếu mới.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Thực phẩm Bích Chi - địa chỉ: Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.