Tin tức & sự kiện

19/12/2022

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/12/2022

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/12/2022

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2022

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

BCP: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

25/07/2022

BCP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2022

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

BCP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/04/2022

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/04/2022

BCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/04/2022

BCP: Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022-Công ty CP Dược Enlie

05/04/2022

BCP: Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022

BCP: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/04/2022

BCP: Báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

BCP: Báo cáo thường niên 2021

03/04/2022

BCP: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCP của CTCP Dược Enlie như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến trong quý 2 năm 2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể sẽ được TCPH thông báo sau trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
          - Nội dung họp: nội dung cụ thể sẽ được TCPH thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.