Tin tức & sự kiện

09/10/2023

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2023

BCP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

BCP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

31/07/2023

BCP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/06/2023

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/06/2023

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/05/2023

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

BCP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 BCP - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 1 tỷ đồng.

06/04/2023

BCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2023

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/03/2023

BCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2023

BCP: Báo cáo thường niên 2022

24/03/2023

BCP: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

24/03/2023

BCP: Báo cáo tài chính năm 2022

21/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCP của CTCP Dược Enlie như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể sẽ được TCPH thông báo sau trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2023

20/02/2023

BCP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/02/2023

BCP: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/02/2023

BCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/12/2022

BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị