Tin tức & sự kiện

04/01/2023

BEL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

BEL: Thông báo chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt

08/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Điện tử Biên Hòa - địa chỉ: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến thành, Quận 1, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần (Trừ thứ 7, Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 23/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy giới thiệu (Nếu là tổ chức).

01/12/2022

BEL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/11/2022

BEL: Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

28/11/2022

BEL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/11/2022

BEL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt.

03/10/2022

BEL: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nga là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

27/07/2022

BEL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Điện tử Biên Hòa - 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ 7, Chủ Nhật) bắt đầu từ ngày 05/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy giới thiệu (Nếu là tổ chức).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

29/06/2022

BEL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/05/2022

BEL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy sản xuất của CTCP Điện tử Biên Hòa, đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

08/03/2022

BEL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

BEL: Báo cáo thường niên 2021

28/02/2022

BEL: Báo cáo tài chính năm 2021

20/01/2022

BEL: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

05/08/2021

BEL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

05/07/2021

BEL: Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2020 (5%) và chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (5%) bằng tiền.

21/06/2021

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Điện tử Biên Hòa – 97 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7, Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 15/07/2021 và xuất trình CMND hoặc căn cước công dân, giấy giới thiệu (Nếu là tổ chức).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.