Tin tức & sự kiện

17/12/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 18-22/12

13/07/2023

BEL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

08/06/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 28/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Điện tử Biên Hòa - 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM vào lúc 10 giờ 00 phút các ngày làm việc trong tuần (Trừ thứ 7, Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 28/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy giới thiệu (Nếu là tổ chức).

07/06/2023

BEL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/05/2023

BEL: Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty

21/04/2023

BEL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

BEL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2023

BEL: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/02/2023

BCTC 2022 BEL - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 7 tỷ đồng.

21/02/2023

BEL: Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ cho báo cáo tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2022.

21/02/2023

BEL: Báo cáo thường niên 2022

20/02/2023

BEL: Báo cáo tài chính năm 2022

13/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa - Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

10/02/2023

BEL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/02/2023

BEL: Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023

09/02/2023

BEL: Quyết định Hội đồng quản trị

04/01/2023

BEL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

BEL: Thông báo chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt

01/12/2022

BEL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Điện tử Biên Hòa - địa chỉ: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến thành, Quận 1, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần (Trừ thứ 7, Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 23/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy giới thiệu (Nếu là tổ chức).