Tin tức & sự kiện

23/08/2022

BHP: Thay đổi người công bố thông tin

22/08/2022

BHP: Bổ nhiệm Bà Phạm Mai Hoa giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty - Miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với Bà Trần Dương Ánh Tuyết

16/08/2022

BHP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/05/2022

BHP: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

BHP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

BHP: Thay thế phiếu biểu quyết và cập nhật chương trình ĐHĐCD 2022

26/04/2022

BHP: Thay thế phiếu biểu quyết và cập nhật chương trình đại hội đồng cổ đông 2022

20/04/2022

BHP: ĐƠN TỪ NHIỆM VÀ TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM, THAY THẾ

14/04/2022

BHP: Bổ sung Tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022

14/04/2022

BHP: Bổ sung Tài liệu họp ĐH Đồng cổ đông thường niên 2022

02/04/2022

BHP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHP của CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022 (ngày chính thức sẽ ghi trong Thông báo mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại hội trường tầng 5, tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
+ Báo cáo tài chính và phân chia lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh;
+ Báo cáo của kiểm soát;
+ Quyết định mức chi trả cổ tức năm 2021 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2022;
+ Bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

24/03/2022

BHP: Báo cáo thường niên 2021

11/03/2022

BHP: Báo cáo tài chính năm 2021

10/03/2022

BHP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

BHP: Thay đổi người công bố thông tin

04/03/2022

BHP: Thay đổi nhân sự

04/03/2022

BHP: Thay đổi nhân sự

28/01/2022

BHP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

28/12/2021

BHP: Thay đổi nhân sự