Tin tức & sự kiện

27/07/2022

BIO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

BIO: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2021

08/07/2022

BIO: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

20/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BIO của CTCP Vắc xin va Sinh phẩm Nha Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Bắt đầu từ ngày 04/08/2022, người sở hữu chứng khoán có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:
· Nhận cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp tại Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, địa chỉ: số 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa, khi đến làm thủ tục cần mang theo chứng minh nhân dân.
· Hoặc yêu cầu chuyển khoản. Trong trường hợp chuyển khoản thì các chi phí phát sinh cho việc chuyển khoản sẽ do cổ đông chi trả.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

14/06/2022

BIO: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh là người phụ trách quản trị Công ty

08/06/2022

BIO: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/06/2022

BIO: Nghị Quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm tài chính 2021

10/05/2022

BIO: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

BIO: CBTT chỉnh sửa dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2022

08/04/2022

BIO: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

02/04/2022

BIO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

BIO: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

BIO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2022

BIO: Báo cáo tài chính năm 2021

16/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BIO của CTCP Vắc xin va Sinh phẩm Nha Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 25/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ủy ban Kiểm toán nội bộ;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 của Tổng Giám đốc;
+ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

28/02/2022

BIO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/02/2022

BIO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/02/2022

BIO: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/12/2021

BIO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/11/2021

BIO: Nguyễn Thị Kim Chung - Ủy viên HĐQT - đã bán 700,000 CP