Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BIO: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/07/2022

BIO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

BIO: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2021

08/07/2022

BIO: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

20/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BIO của CTCP Vắc xin va Sinh phẩm Nha Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Bắt đầu từ ngày 04/08/2022, người sở hữu chứng khoán có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:
· Nhận cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp tại Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, địa chỉ: số 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa, khi đến làm thủ tục cần mang theo chứng minh nhân dân.
· Hoặc yêu cầu chuyển khoản. Trong trường hợp chuyển khoản thì các chi phí phát sinh cho việc chuyển khoản sẽ do cổ đông chi trả.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

14/06/2022

BIO: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Khánh Ninh là người phụ trách quản trị Công ty

08/06/2022

BIO: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/06/2022

BIO: Nghị quyết Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm tài chính 2021

01/06/2022

BIO: Nghị Quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm tài chính 2021

10/05/2022

BIO: Bà Nguyễn Thị Hằng được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

01/05/2022

BIO: Thay đổi nhân sự

01/05/2022

BIO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/05/2022

BIO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

BIO: CBTT chỉnh sửa dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2022

25/04/2022

BIO: Công bố thông tin chỉnh sửa dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2022

08/04/2022

BIO: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

01/04/2022

BIO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

BIO: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

BIO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2022

BIO: Báo cáo tài chính năm 2021