Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BKH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/12/2022

BKH: Thông báo đã ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

08/09/2022

BKH: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

23/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BKH của CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/09/2022 (Thứ sáu)
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 16/09/2022, xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân và sổ cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/08/2022

BKH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/08/2022

BKH: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/08/2022

BKH: Quyết định của HĐQT về việc chi cổ tức năm 2021 bằng tiền

15/08/2022

BKH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

22/07/2022

BKH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

BKH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

BKH: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT

21/06/2022

BKH: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

14/06/2022

BKH: Thông báo thay đổi người đại diện vốn và đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

06/06/2022

BKH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/06/2022

BKH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/06/2022

BKH: Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Lê Văn Đạt

20/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BKH của CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thứ 4 ngày 22/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng 254 – Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021;
+ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
+ Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

04/05/2022

BKH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

BKH: Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

25/04/2022

BKH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần bánh mứt kẹo hà nội năm 2022