Tin tức & sự kiện

10/01/2023

BLT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/11/2022

BLT: Thông báo thay đổi người ký sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

31/10/2022

BLT: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2022

16/08/2022

BLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/06/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLT của CTCP Lương thực Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 102,80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.280 đồng)
(Trong đó:
+ Cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021: 2,80%
+ Cổ tức bằng tiền từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển: 100%)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty, số 557-559 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

14/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 280 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLT của CTCP Lương thực Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 102,80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.280 đồng)
(Trong đó:
+ Cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021: 2,80%
+ Cổ tức bằng tiền từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển: 100%)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty, số 557-559 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

12/06/2022

Tuần 13-17/06: Đến 42 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, cao nhất trên 100%

Tổng cộng 42 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 13-17/06. Tỷ lệ cao nhất đến 102.8%.

06/06/2022

BLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/06/2022

BLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

BLT: Thông báo chi trả cổ tức đợt 2-2021 và cổ tức từ quỹ Đầu tư phát triển

12/05/2022

BLT: CBTT Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự HĐQT và Kiểm soát viên

11/05/2022

BLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

BLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/04/2022

BLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLT của CTCP Lương thực Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tuần thứ 4 của tháng 4 năm 2022, Công ty sẽ có thông báo/giấy mời cụ thể
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Bình Định 557-559 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 – kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2021;
+ Báo cáo Kiểm toán độc lập năm 2021;
+ Tờ trình thông qua:
          - Nội dung họp: 1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022;
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
4. Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và dùng để chi trả cổ tức;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
6. Ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2022;
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022;
+ Một số nội dung khác;
Toàn văn tài liệu Đại hội (dự thảo/chỉnh sửa) sẽ được đăng tải trang thông tin điện tử của Công ty: bidifood.vn mục Cổ đông.

08/04/2022

BLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

BLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

BLT: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

BLT: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/03/2022

BLT: Báo cáo tài chính năm 2021