Tin tức & sự kiện

16/09/2022

BMC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

31/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã CK: BMC) như sau:

26/08/2022

BMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Văn phòng tỉnh ủy Bình Định

22/08/2022

BMC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định

17/08/2022

BMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

15/08/2022

BMC: Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

12/08/2022

BMC: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

05/08/2022

BMC: Thông báo bầu Trưởng BKS

16/07/2022

BMC: Thông tin về ứng viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

14/07/2022

BMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định

08/07/2022

BMC: Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2

30/06/2022

BMC: Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 không thành công

22/06/2022

BMC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

22/06/2022

BMC: Thông tin về ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

15/06/2022

BMC: Nghị quyết HĐQT về việc cho thôi chức vụ cán bộ quản lý điều hành

09/06/2022

BMC: Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

09/06/2022

BMC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/06/2022

BMC: Bổ nhiệm Ông Trần Cảnh Thịnh là người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký thay Ông Đỗ Thanh Thao

07/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

25/05/2022

BMC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022