Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 BMC - Lợi nhuận tăng 22,35% trong năm 2022.

09/01/2023

BMC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

20/12/2022

BMC: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

18/10/2022

BMC: BCTC quý 3 năm 2022

10/10/2022

BMC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định

16/09/2022

BMC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

31/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã CK: BMC) như sau:

26/08/2022

BMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Văn phòng tỉnh ủy Bình Định

22/08/2022

BMC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định

17/08/2022

BMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

15/08/2022

BMC: Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

15/08/2022

BMC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

12/08/2022

BMC: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

04/08/2022

BMC: Thông báo bầu Trưởng BKS

01/08/2022

BMC: Thông báo thay đổi nhân sự công ty (Chủ tịch HĐQT và TGĐ)

01/08/2022

BMC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

01/08/2022

BMC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

01/08/2022

BMC: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

01/08/2022

BMC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

BMC: BCTC quý 2 năm 2022