Tin tức & sự kiện

22/11/2022

BMG: Trần Thị Đoan - Kế toán trưởng - đã mua 10,000 CP

22/11/2022

BMG: Nguyễn Minh Tuấn - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 32,600 CP

22/11/2022

BMG: Võ Quốc Hào - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 64,000 CP

18/07/2022

BMG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMG của CTCP May Bình Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP May Bình Minh, 440 Nơ Trang Long, P13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

11/05/2022

BMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

BMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/04/2022

BMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMG của CTCP May Bình Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên Website của Công ty
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP May Bình Minh – 440 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021
+ Thông qua việc trích lập các quỹ
+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021
+ Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

31/03/2022

BMG: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

BMG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

BMG: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

BMG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/02/2022

BMG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

08/12/2021

BMG: Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát

29/09/2021

BMG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

10/06/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMG của CTCP May Bình Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP May Bình Minh. 440 Nơ Trang Long, P13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

04/06/2021

BMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/06/2021

BMG trả cổ tức 15% trong 3 năm liên tiếp

Theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), CTCP May Bình Minh (UPCoM: BMG) chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% vào ngày 11/06/2021. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp BMG trả cổ tức ở mức tỷ lệ này.

18/05/2021

BMG: Quy chế hoạt động của HĐQT CTCP May Bình Minh