Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BMJ - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 52,6 tỷ đồng, gấp 1 lần so với cùng kỳ.

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BMJ - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 18,3% so với cùng kỳ, lãi 11,92 tỷ đồng.

04/10/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMJ của CTCP Khoáng sản miền đông AHP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 01/11/2023-10/11/2023
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;
+ Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Thông qua việc thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
+ Thông qua việc đầu tư Dự án bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có);
          - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

03/10/2023

BMJ: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/09/2023

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/09/2023

BMJ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

19/09/2023

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2023

BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2023

BMJ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

BMJ: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP Điều chỉnh báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022

02/08/2023

BMJ: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

31/07/2023

BMJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BMJ - Lợi nhuận Quý 2 gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 18,41 tỷ đồng.

20/07/2023

BMJ: Công bố thông tin ký hợp đồng về việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

20/07/2023

BMJ: Báo cáo tài chính quý 2/2023

03/07/2023

BMJ: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022.

26/05/2023

BMJ: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

09/05/2023

BMJ: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

BMJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 BMJ - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 11,56 tỷ đồng tăng 171,76% so với cùng kỳ.