Tin tức & sự kiện

06/07/2023

BMN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/05/2023

Nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 5

28/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMN của Công ty Cổ phần 715 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán hoặc cung cấp tài khoản cá nhân để Công ty chuyển khoản bắt đầu từ ngày 24/05/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân khi nhận tiền mặt.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

28/04/2023

BMN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/04/2023

BMN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

25/04/2023

BMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/04/2023

BMN: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

BMN: Thay đổi lợi nhuận sau thuế TNDN công ty mẹ năm 2022 so với năm 2021

04/04/2023

BMN: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

04/04/2023

BMN: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/03/2023

BMN: Báo cáo tài chính năm 2022

30/03/2023

BMN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2023

BMN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

BMN: Nghị quyết về triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

BMN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN

31/01/2023

BMN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

07/12/2022

BMN: Đào Thanh Bình - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 0 CP

25/11/2022

BMN: Thông tin biến động giá cổ phiếu

07/11/2022

BMN: Đào Thanh Bình - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đăng ký bán 12,000 CP

23/09/2022

BMN: Giải trình liên quan đến việc giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp