Tin tức & sự kiện

07/12/2022

BMN: Đào Thanh Bình - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 0 CP

25/11/2022

BMN: Thông tin biến động giá cổ phiếu

07/11/2022

BMN: Đào Thanh Bình - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đăng ký bán 12,000 CP

23/09/2022

BMN: Giải trình liên quan đến việc giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

01/08/2022

BMN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMN của Công ty Cổ phần 715 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán hoặc cung cấp tài khoản cá nhân để Công ty chuyển khoản bắt đầu từ ngày 23/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân khi nhận tiền mặt.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

05/05/2022

BMN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/05/2022

BMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

BMN: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

BMN: Báo cáo tài chính năm 2021

07/04/2022

BMN: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

31/03/2022

BMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMN của Công ty Cổ phần 715 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần 715, số 404 A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận; Báo cáo tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

16/03/2022

BMN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/03/2022

BMN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

BMN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/07/2021

BMN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

25/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMN của Công ty Cổ phần 715 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng tài chính kế toán hoặc cung cấp tài khoản cá nhân để TCPH chuyển khoản bắt đầu từ ngày 18/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân khi nhận tiền mặt.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/05/2021

BMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

13/05/2021

BMN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt