Tin tức & sự kiện

10/08/2022

BQB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

BQB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

BQB: Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Ngọc Minh giữ chức danh người phụ trách quản trị Công ty từ 05/07/2022

06/06/2022

BQB: CBTT Hợp đồng kiểm toán và soát xét về việc Báo cáo Tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/06/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

10/05/2022

BQB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

BQB: Văn bản về việc đính chính nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ( Trước và sau khi đính chính)

25/04/2022

BQB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/04/2022

BQB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BQB của CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 25/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà Văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình, TDP13, phường Bắ Lý, thành phố Đông Hới, tỉnh Quảng Bình
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên

23/03/2022

BQB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/03/2022

BQB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/02/2022

BQB: Báo cáo thường niên 2021

18/02/2022

BQB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

18/02/2022

BQB: Báo cáo tài chính năm 2021

10/02/2022

BQB: Thay đổi nhân sự

21/01/2022

BQB: Báo cáo tài chính quý 4/2021

13/01/2022

BQB: Thay đổi nhân sự

22/10/2021

BQB: Báo cáo tài chính quý 3/2021

22/09/2021

BQB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

10/08/2021

BQB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021