Tin tức & sự kiện

23/09/2022

BRC: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

15/09/2022

BRC: Thông báo thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa

13/09/2022

BRC: Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại BRC

13/09/2022

BRC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8

08/08/2022

BRC: Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

08/08/2022

BRC: Giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

06/08/2022

BRC: Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

06/08/2022

BRC: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

05/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (mã CK: BRC) như sau:

28/07/2022

BRC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

BRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

27/07/2022

BRC chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 12%

CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC) thông báo 08/08 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/08.

26/07/2022

BRC: Quyết định của HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền năm 2021

12/07/2022

BRC: Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2,2022 giảm so với cùng kỳ

30/06/2022

BRC: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

30/06/2022

BRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/06/2022

BRC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

09/06/2022

BRC đặt kế hoạch kinh doanh 2022 đi ngang

CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC) đặt kế hoạch năm 2022 có tổng doanh thu 344 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 27 tỷ đồng, xấp xỉ kết quả 2021.

08/06/2022

BRC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

08/06/2022

BRC: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022