Tin tức & sự kiện

22/07/2022

BRS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRS của CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, địa chỉ: số 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/06/2022

BRS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/05/2022

BRS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

10/05/2022

BRS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

BRS: Báo cáo tài chính năm 2021

19/04/2022

BRS: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRS của CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, số 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và các nội dung liên quan khác sẽ được thông báo cụ thể trong tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên

25/03/2022

BRS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

BRS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

28/01/2022

BRS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

26/10/2021

BRS: Ban hành quy chế công bố thông tin của công ty

26/10/2021

BRS: Ban hành quy chế công bố thông tin của công ty

01/08/2021

BRS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/06/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRS của CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (1.400đ/cp)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, địa chỉ: số 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/06/2021

BRS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/06/2021

BRS chia cổ tức 14% trong 4 năm liên tiếp

Theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (UPCoM: BRS) chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 14% vào ngày 15/06/2021. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp BRS trả cổ tức ở mức tỷ lệ này.

17/05/2021

BRS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

26/04/2021

BRS: Báo cáo thường niên 2020

13/04/2021

BRS: Báo cáo tài chính năm 2020