Tin tức & sự kiện

20/11/2023

BSR hoàn thành mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

20/07/2023

BRS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRS của CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, địa chỉ: số 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/08/2023 và xuất trình thẻ căn cước công dân.

06/07/2023

BRS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/07/2023

BRS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

26/06/2023

BRS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRS của CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 và các nội dung liên quan khác sẽ được thông báo cụ thể trong tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, số 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
          - Thời gian họp: Ngày 23/06/2023

18/05/2023

BRS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/05/2023

BRS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 BRS - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 2,34% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

13/04/2023

BRS: Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại họi đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

BRS: Báo cáo thường niên 2022

20/03/2023

Trung Quốc ‘khát’ dầu thô trở lại - đây chính là công việc 'bơi trong núi tiền': Thu phí 'sương sương' 2,5 tỷ đồng/ngày khách vẫn phải xếp hàng dài để thuê

17/03/2023

BRS: Báo cáo tài chính năm 2022

27/01/2023

BRS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

22/07/2022

BRS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/06/2022

BRS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BRS của CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, địa chỉ: số 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

25/05/2022

BRS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

10/05/2022

BRS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022