Tin tức & sự kiện

05/10/2022

BSD: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

05/10/2022

BSD: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

01/08/2022

BSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSD của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty sẽ trả cổ tức bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã đăng ký tài khoản tại Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. Kính đề nghị các cổ đông kiểm tra và cập nhật lại tài khoản của mình tại Công ty (trong trường hợp có thay đổi). Hoặc người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty tại Khu 7 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

01/06/2022

BSD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/05/2022

BSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/04/2022

BSD: Tiếp tục bổ nhiệm chức danh Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Nguyễn Hồng Tiến

19/04/2022

BSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

BSD: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

BSD: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

BSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSD của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 09/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, địa chỉ: Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

16/02/2022

BSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/01/2022

BSD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

08/12/2021

BSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

09/11/2021

BSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/10/2021

BSD: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021

27/10/2021

BSD: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021

27/10/2021

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSD của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 02/12/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân, địa chỉ: Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
Hình thức họp: Họp trực tuyến
          - Nội dung họp: Hội đồng quản trị Công ty trình xin miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

15/10/2021

BSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021