Tin tức & sự kiện

02/10/2023

BSD: CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023

27/07/2023

BSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSD của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty sẽ trả cổ tức bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã đăng ký tài khoản tại Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. Kính đề nghị các cổ đông kiểm tra và cập nhật lại tài khoản của mình tại Công ty (trong trường hợp có thay đổi).
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Hoặc người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty tại Khu 7 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/07/2023 và xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân (còn hạn).

06/06/2023

BSD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/05/2023

BSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 2022 BSD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 5 tỷ đồng.

31/03/2023

BSD: Báo cáo thường niên 2022

20/03/2023

BSD: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi năm 2023

20/03/2023

BSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/03/2023

BSD: Báo cáo tài chính năm 2022

14/03/2023

BSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/02/2023

BSD: Thay đổi nhân sự

20/02/2023

BSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/01/2023

BSD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

BSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/01/2023

BSD: CBTT ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp ĐHĐCĐ TN 2023

17/01/2023

BSD: Công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/10/2022

BSD: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

05/10/2022

BSD: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

01/08/2022

BSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022