Tin tức & sự kiện

29/12/2022

BSG: Thông báo sở hữu nước ngoài tối đa

20/10/2022

BSG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/08/2022

BSG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

BSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

BSG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

24/06/2022

BSG: Ông Lê Phan Minh Hiếu thôi giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty

06/06/2022

BSG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

18/05/2022

BSG: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

18/05/2022

BSG: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

28/04/2022

BSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

BSG: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

BSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

BSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

BSG: Báo cáo thường niên 2021

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSG của CTCP Xe khách Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: tháng 4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn, số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

10/03/2022

BSG: Báo cáo tài chính năm 2021

08/03/2022

BSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/02/2022

BSG: Công bố thông tin về việc thay đổi loại chứng khoán

17/02/2022

BSG: Thay đổi loại chứng khoán

17/02/2022

BSG: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam: Thay đổi loại chứng khoán