Tin tức & sự kiện

14/09/2022

BSL: Thay đổi người công bố thông tin

13/09/2022

BSL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/08/2022

BSL: Thay đổi nhân sự

22/08/2022

BSL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSL của CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 29/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về Phòng Kế toán – Tài chính Công ty.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

28/07/2022

BSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2022

BSL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

BSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/07/2022

BSL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

BSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2022

BSL: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

06/07/2022

BSL: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/04/2022

BSL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

BSL: Báo cáo tài chính quý 1/2022

23/04/2022

BSL: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

23/04/2022

BSL: Điều lệ Công ty

23/04/2022

BSL: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

22/04/2022

BSL: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

14/04/2022

BSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

BSL: Báo cáo thường niên 2021