Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 BSQ - Lợi nhuận tăng 7,75% trong năm 2022.

27/01/2023

BSQ: Thay đổi nhân sự

19/01/2023

BSQ: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

BSQ: Báo cáo tài chính quý 4/2022

17/11/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSQ của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 02/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân. năm 2022

11/11/2022

BSQ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/11/2022

BSQ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/11/2022

BSQ: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

21/10/2022

BSQ: Báo cáo tài chính quý 3/2022

15/08/2022

BSQ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

BSQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

BSQ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

BSQ: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

02/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSQ của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

30/05/2022

BSQ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2022

BSQ: Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021

26/04/2022

BSQ: Báo cáo tài chính quý 1/2022

10/03/2022

BSQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

BSQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/03/2022

BSQ: Báo cáo thường niên 2021