Tin tức & sự kiện

15/08/2022

BSQ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

BSQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

BSQ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

BSQ: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

02/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSQ của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

30/05/2022

BSQ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2022

BSQ: Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021

27/04/2022

BSQ: Báo cáo tài chính quý 1/2022

10/03/2022

BSQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

BSQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/03/2022

BSQ: Báo cáo thường niên 2021

01/03/2022

BSQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/02/2022

BSQ: Báo cáo tài chính năm 2021

16/02/2022

BSQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/02/2022

BSQ: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

28/01/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSQ của CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 08/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội.

24/01/2022

BSQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/01/2022

BSQ: Báo cáo tài chính quý 4/2021

16/12/2021

BSQ: Thay đổi nhân sự

16/12/2021

BSQ: Thay đổi nhân sự