Tin tức & sự kiện

31/01/2023

BT1: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

13/12/2022

BT1: Nguyễn Thị Hải - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 6,041 CP

08/11/2022

BT1: Nguyễn Thị Hải - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 6,041 CP

07/11/2022

BT1: xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

07/11/2022

BT1: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Tây Nguyên

07/11/2022

BT1: Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Tây Nguyên

11/10/2022

BT1: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập phòng Phát triển sản phẩm

11/10/2022

BT1: Thành lập phòng Phát triển sản phẩm

25/08/2022

BT1: Sát nhập chi nhánh Tây Nguyên vào Chi nhánh Phía Nam

01/08/2022

BT1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

BT1: Ký kết hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

29/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BT1 của CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở chính và Văn phòng các Chi nhánh của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung Ương. Bắt đầu thực hiện từ ngày 20/07/2022. Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân), trường hợp ủy quyền phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

20/06/2022

BT1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/06/2022

BT1: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

10/05/2022

BT1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

BT1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/04/2022

BT1: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

BT1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

BT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BT1 của CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022 (thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ gửi thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, số 145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Trường hợp nếu có sự thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội gửi đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, mức chi trả cổ tức năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, Đề xuất chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.