Tin tức & sự kiện

22/08/2022

BTW: Công bố thông tin Quyết định số 2524/QĐ-CT ngày 17/8/2022 của Cục Thuế TP.HCM

17/08/2022

BTW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

BTW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/07/2022

BTW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

BTW: V/v: công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

24/06/2022

BTW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

19/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTW của CTCP Cấp nước Bến Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 15/07/2022: Người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;
Từ ngày 18/07/2022: Người sở hữu nhận cổ tức tại CTCP Cấp nước Bến thành.
(cổ đông nhận cổ tức tại các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND hoặc CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

29/04/2022

BTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/04/2022

BTW: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

BTW: Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

26/04/2022

BTW: Về việc công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

26/04/2022

BTW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

BTW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

01/04/2022

BTW: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

BTW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTW của CTCP Cấp nước Bến Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8h00 thứ Năm, ngày 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.
          - Nội dung họp: 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;
4. Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2021;
5. Thông qua báo cáo Định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
          - Nội dung họp: 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký HĐQT năm 2022;
8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
9. Thông qua việc bầu các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 (theo nhiệm kỳ 5 năm của thành viên HĐQT, BKS từ năm 2022-2027)
10. Một số nội dung khác (nếu có).

03/03/2022

BTW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

BTW: Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

BTW: Thay đổi nhân sự