Tin tức & sự kiện

27/01/2023

C22: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

C22: Hoàng Thu Huyền - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 48,600 CP

27/12/2022

C22: Hoàng Thu Huyền - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 48,600 CP

26/12/2022

C22: Hợp đồng kiểm toán năm 2022

29/11/2022

C22: Nguyễn Thị Tuyết Nhung - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 160,000 CP

29/11/2022

C22: Nguyễn Thị Tuyết Phượng - Ủy viên HĐQT - đã bán 65,000 CP

16/11/2022

C22: Nguyễn Thị Tuyết Nhung - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 160,000 CP

16/11/2022

C22: Nguyễn Thị Tuyết Phượng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 65,000 CP

31/08/2022

C22: Bổ nhiệm Ông Bùi Viết Tuấn giữ chức Tổng Giám Đốc Công ty kiêm Giám Đốc trung tâm bếp công nghiệp

01/08/2022

C22: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C22 của CTCP 22 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần 22 (Địa chỉ: 763 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội, vào thời gian từ 7h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 05/08/2022), xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/07/2022

C22: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/07/2022

C22: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

14/07/2022

C22: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

28/06/2022

C22: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

C22: Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

24/06/2022

C22: Bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

C22: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

C22: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C22 của CTCP 22 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 08h00 ngày 30/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần 22 - số 763, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; định hướng sản xuất kinh doanh 2022 – 2027;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022; định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027;
+ Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo kết quả thực hiện quỹ lương năm 2021 và kế hoạch quỹ lương năm 2022;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, Kế hoạch hoạt động 2022 – 2027;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2027.