Tin tức & sự kiện

09/10/2023

Swing for the Kids: Hội tụ tấm lòng nhân ái của doanh nhân yêu golf

20/09/2023

C22: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C22 của CTCP 22 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Dự kiến Đại hội thông qua các nội dung sau:
+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Viết Tuấn;
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần 22 - Số 763, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
          - Thời gian họp: 08h00 ngày 16/10/2023

18/08/2023

C22: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

15/08/2023

C22: Thông báo về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

27/07/2023

C22: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C22 của CTCP 22 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần 22 (Địa chỉ: 763 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội, vào thời gian từ 7h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 31/07/2023), xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2023

C22: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/07/2023

C22: Thay đổi nhân sự

22/06/2023

C22: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/06/2023

C22: Thay đổi người công bố thông tin

12/06/2023

C22: Nguyễn Huy Trường - người có liên quan đến Kế toán trưởng - đã mua 0 CP

01/06/2023

C22: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C22 của CTCP 22 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; định hướng hoạt động năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2022 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023;
+ Dự thảo Quy chế nội bộ về công tác quản trị Công ty cổ phần 22;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần 22 - Số 763, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
          - Thời gian họp: 08h00 ngày 21/06/2023

08/05/2023

C22: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

C22: Nguyễn Huy Trường - người có liên quan đến Kế toán trưởng - đăng ký mua 6,400 CP

04/05/2023

C22: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 C22 - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 2,83% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

30/03/2023

C22: Báo cáo thường niên 2022

23/03/2023

C22: Báo cáo tài chính năm 2022