Tin tức & sự kiện

27/01/2023

Cách Mark Cuban biến ý tưởng 'điên rồ' thành công ty tỷ USD

Trước khi trở thành những công ty trị giá hàng tỷ USD, các startup đã có khoảng thời gian chịu không ít gièm pha từ dư luận. Cùng với nhau, anh và Wagner quyết định đầu tư vào một công ty phát trực tuyến có tên AudioNet (sau này chính là Broadcast.com). Thời điểm Broadcast.com phát triển và trở nên phổ biến, công ty bị nhiều doanh nghiệp khác cố gắng sao chép hình thức kinh doanh.

18/01/2023

CBS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

CBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

15/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBS của CTCP Mía đường Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng. Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 01/2023. Cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

12/12/2022

CBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/12/2022

CBS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

28/11/2022

CBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/11/2022

CBS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

22/11/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBS của CTCP Mía đường Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng bắt đầu từ ngày 12/12/2022.

14/11/2022

CBS: Nông Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 786,319 CP

11/11/2022

CBS: Nông Văn Lạc - Ủy viên HĐQT - đã bán 786,319 CP

09/11/2022

CBS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/11/2022

CBS: Nông Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 786,319 CP

03/11/2022

CBS: Nông Văn Lạc - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 786,319 CP

02/11/2022

CBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/11/2022

CBS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức NĐTC 2021-2022 bằng tiền

31/10/2022

CBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/10/2022

CBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/10/2022

CBS: Báo cáo thường niên 2021

30/09/2022

CBS: Nông Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 800,000 CP