Tin tức & sự kiện

28/09/2022

CBS: Nông Văn Lạc - Ủy viên HĐQT - đã bán 800,000 CP

22/09/2022

CBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/09/2022

CBS: Báo cáo tài chính năm 2021

20/09/2022

CBS: Nông Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 800,000 CP

16/09/2022

CBS: Nông Văn Lạc - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,586,319 CP

14/09/2022

CBS: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2022

14/09/2022

CBS: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/08/2022

CBS: Thay đổi nhân sự

28/07/2022

CBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/06/2022

CBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2022

CBS: Thay đổi nhân sự

22/03/2022

CBS: Đính chính kết quả giao dịch: Ma Trung Lập

16/03/2022

CBS: Nông Thị Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 15,000 CP

11/03/2022

CBS: Ma Trung Lập - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 29,200 CP

24/02/2022

CBS: Đinh Bế Đính - Thành viên BKS - đã bán 900 CP

18/02/2022

CBS: Nông Thị Thủy - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

17/02/2022

CBS: Nông Thị Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 20,000 CP

17/02/2022

CBS: Nông Văn ba - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

17/02/2022

CBS: Nông Thị Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 500 CP

16/02/2022

CBS: Mã Thị Quyết_ Ủy viên HĐQT đã bán 2.000 CP từ ngày 13/01/2022 đến ngày 10/02