Tin tức & sự kiện

26/09/2022

CC1: CC1 nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

22/09/2022

CC1: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

22/09/2022

CC1: Quy chế hoạt động của HĐQT

22/09/2022

CC1: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

22/09/2022

CC1: Quy chế Quản trị nội bộ

21/09/2022

CC1: Thay đổi nhân sự

16/09/2022

CC1: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

16/09/2022

CC1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

14/09/2022

CC1: Về việc UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CC1

14/09/2022

CC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/09/2022

CC1: Thay đổi nhân sự

12/09/2022

CC1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/09/2022

CC1: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

06/09/2022

CC1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/09/2022

CC1: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

05/09/2022

CC1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Trụ sở chính

05/09/2022

CC1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

25/08/2022

CC1: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

25/08/2022

CC1: Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu