Tin tức & sự kiện

27/09/2022

CC4: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trong đợt chào bán

23/09/2022

CC4: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

23/09/2022

CC4: Báo cáo kết quả mua cổ phiếu trong đợt chào bán của người nội bộ

23/09/2022

CC4: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

23/09/2022

CC4: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

14/09/2022

CC4: Thông báo giao dịch cổ phiếu phân phối lại trong đợt chào bán

13/09/2022

CC4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

06/09/2022

CC4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

CC4: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/08/2022

CC4: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

23/08/2022

CC4: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

CC4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CC4 của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 32.000.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phải làm tròn số cổ phiếu cổ đông được quyền mua và không phát sinh cổ phiếu lẻ.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá là 10.000 đồng/1 cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A có 12.345 quyền mua và được mua (12.345x1)/1=12.345 cổ phần. Không có cổ phiếu lẻ phát sinh. Như vậy, cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được quyền mua 12.345 cổ phiếu chào bán thêm.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Số cổ phần còn lại do cổ đông không đặt mua hết được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – Chi nhánh Ba Đình
               + Số tài khoản: 013704070019050
          - Loại cổ phiếu đặt mua: loại tự do chuyển nhượng
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 10/08/2022
               + Thời gian kết thúc: 25/08/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 10/08/2022
               + Thời gian kết thúc: 30/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: 01 lần

28/07/2022

CC4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2022

CC4: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2022

CC4: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

28/07/2022

CC4: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

CC4: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

06/07/2022

CC4: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022