Tin tức & sự kiện

16/01/2023

CCM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/11/2022

CCM: Quyết định về việc thành lập văn phòng

14/09/2022

CCM: Hợp đồng kiểm toán năm năm 2022

01/08/2022

CCM: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

27/07/2022

CCM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/06/2022

CCM: Điều lệ Công ty

20/05/2022

CCM: Điều lệ Công ty; Quy chế HĐQT; Quy chế Ban kiểm soát; Quy chế quản trị

11/05/2022

CCM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

CCM: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

CCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCM của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ, xuất trình giấy chứng minh nhân dân vào những ngày làm việc, kể từ ngày 27/05/2022
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

04/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCM của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ, xuất trình giấy chứng minh nhân dân vào những ngày làm việc, kể từ ngày 27/05/2022
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

04/04/2022

CCM: Báo cáo tài chính năm 2021

03/04/2022

Doanh nghiệp nào chốt quyền trả cổ tức đầu tháng 4?

Có 6 doanh nghiệp thực hiện giao dịch không hưởng quyền nhằm trả cổ tức tiền mặt trong tuần giao dịch từ ngày 04-08/04.

12/03/2022

CCM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

11/03/2022

CCM: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

10/03/2022

CCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/01/2022

CCM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/12/2021

CCM: Quyết định về việc mua trái phiếu

27/10/2021

CCM: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021