Tin tức & sự kiện

25/09/2023

CCM: Quyết định Hội đồng quản trị về việc CTCP Bất động sản Cantcimex (Công ty con) hoàn vốn góp lại cho CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ

13/07/2023

CCM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/05/2023

CCM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/04/2023

CCM: Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

CCM: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

27/03/2023

CCM: Báo cáo tài chính năm 2022

09/03/2023

CCM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

02/03/2023

CCM: Thông báo và Nghị Quyết về việc chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2023 và tạm ứng cổ tức tiền mặt 2022

16/01/2023

CCM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/11/2022

CCM: Quyết định về việc thành lập văn phòng

14/09/2022

CCM: Hợp đồng kiểm toán năm năm 2022

01/08/2022

CCM: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

27/07/2022

CCM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/06/2022

CCM: Điều lệ Công ty

20/05/2022

CCM: Điều lệ Công ty; Quy chế HĐQT; Quy chế Ban kiểm soát; Quy chế quản trị

11/05/2022

CCM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

CCM: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

CCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

CCM: Báo cáo tài chính năm 2021

03/04/2022

Doanh nghiệp nào chốt quyền trả cổ tức đầu tháng 4?

Có 6 doanh nghiệp thực hiện giao dịch không hưởng quyền nhằm trả cổ tức tiền mặt trong tuần giao dịch từ ngày 04-08/04.