Tin tức & sự kiện

22/07/2022

CCP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

CCP: Thay đổi nhân sự

31/03/2022

CCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCP của CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022 (Thứ sáu)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

12/03/2022

CCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

CCP: Báo cáo thường niên 2021

05/03/2022

CCP: Báo cáo tài chính năm 2021

17/01/2022

CCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/07/2021

CCP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

26/04/2021

CCP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

07/04/2021

CCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCP của CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2021 (Thứ hai)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

15/03/2021

CCP: Báo cáo thường niên 2020

09/03/2021

CCP: Báo cáo tài chính năm 2020

06/03/2021

CCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/01/2021

CCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

22/06/2020

CCP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

08/06/2020

CCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/05/2020

CCP: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

24/04/2020

CCP: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020