Tin tức & sự kiện

31/01/2023

CCT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

CCT: Thay đổi nhân sự

19/01/2023

BCTC 4/2022 CCT - Lợi nhuận giảm 62,08% trong 2022.

20/10/2022

CCT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/08/2022

CCT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

CCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

CCT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

CCT: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

12/05/2022

CCT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/04/2022

CCT: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Hưng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Nguyễn Văn Phương

25/04/2022

CCT: Bản cung cấp thông tin Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Thu Oanh

25/04/2022

CCT: Bản cung cấp thông tin Thành viên HĐQT của Ông Trần Tuấn Hải

25/04/2022

CCT: Bản cung cấp thông tin Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Quốc Hưng

25/04/2022

CCT: Bản cung cấp thông tin Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quốc Hưng

25/04/2022

CCT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

CCT: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

22/04/2022

CCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

CCT: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế BCTC tổng hợp quý 1 năm 2022 so với quý 1 năm 2021

19/04/2022

CCT: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2022 so với quý 1 năm 2021

31/03/2022

CCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông