Tin tức & sự kiện

22/08/2022

CDO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

CDO: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không đủ điều kiện tiến hành

06/07/2022

CDO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2022

CDO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

CDO: Chi cục Thuế quận Ba Đình về việc cung cấp thông tin

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDO của CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2021;
+ Các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.
(Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

17/05/2022

CDO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

CDO: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

CDO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2022

CDO: Báo cáo tài chính quý 1/2022

27/04/2022

CDO: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

01/04/2022

CDO: Giải trình nguyên nhân lỗ trên Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

CDO: Giải trình về nguyên nhân lỗ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2021

31/03/2022

CDO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/03/2022

CDO: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

29/03/2022

CDO: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

CDO: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

CDO: Đính chính Báo cáo tài chính quý 4/ 2021 của công ty mẹ

27/01/2022

CDO: Đính chính Báo cáo tài chính quý 4/ 2021

27/01/2022

CDO: Báo cáo quản trị công ty năm 2021