Tin tức & sự kiện

25/09/2023

CE1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

CE1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2023

CE1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

CE1: Thay đổi nhân sự

03/07/2023

CE1: Thay đổi người công bố thông tin

19/06/2023

CE1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/06/2023

CE1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/05/2023

CE1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2023

CE1: Thay đổi nhân sự

10/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CE1 của CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến bắt đầu từ 08h30 ngày 15/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1. Địa chỉ: Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023); Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023-2028) và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
(Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đạ
          - Nội dung họp: i hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

27/04/2023

CE1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 CE1 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

21/04/2023

CE1: Triệu tập họp HĐCĐ thường niên năm 2023 vào 15/06/2023

31/03/2023

CE1: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục nguyên nhân bị hạn chế giao dịch

29/03/2023

CE1: Báo cáo thường niên 2022

24/03/2023

CE1: Quyết định đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CE1

24/03/2023

CE1: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu CE1

22/03/2023

CE1: Giải trình việc từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2022

21/03/2023

CE1: Báo cáo tài chính năm 2022

19/01/2023

CE1: Báo cáo quản trị công ty năm 2022