Tin tức & sự kiện

19/01/2023

CE1: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/08/2022

CE1: Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông

28/07/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CE1 của CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 tại Lô 22+23, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

19/07/2022

CE1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/07/2022

CE1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/07/2022

CE1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

CE1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/06/2022

CE1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CE1 của CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến bắt đầu từ 08h30 ngày 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1. Địa chỉ Lô 22 + 23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. (Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

05/05/2022

CE1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

CE1: Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

26/04/2022

CE1: Giải trình ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2021

21/04/2022

CE1: Nghị quyết của HĐQT gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

CE1: Nghị quyết của Hội đồng quản trị gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

CE1: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

CE1: Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

CE1: Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng - đã bán 114,904 CP

28/01/2022

CE1: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/01/2022

CE1: Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng - đăng ký bán 114,904 CP

01/12/2021

CE1: Thông báo về việc đưa cổ phiếu CE1 ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch