Tin tức & sự kiện

31/08/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CEG của CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp, Tầng KT1, Tòa B dự án VIETDUC COMPLEX ngõ 39, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 26/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

26/08/2022

CEG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/08/2022

CEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2022

CEG: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

15/07/2022

CEG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

CEG: Báo cáo thường niên 2021

08/07/2022

CEG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/06/2022

CEG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CEG của CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến bắt đầu từ 8h30 ngày 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp , Lô 22+23 KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Tp. Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.
(Địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

13/05/2022

CEG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

CEG: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/04/2022

CEG: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

19/04/2022

CEG: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

CEG: Trần Thị Ngọc Tuyết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 98,700 CP

18/03/2022

CEG: Nguyễn Đức Việt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 98,700 CP

01/03/2022

CEG: Trần Thị Ngọc Tuyết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 98,700 CP

01/03/2022

CEG: Nguyễn Đức Việt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 98,700 CP

23/02/2022

CEG: Trần Thị Ngọc Tuyết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP

23/02/2022

CEG: Nguyễn Đức Việt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

17/01/2022

CEG: Nguyễn Đức Việt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 98,700 CP