Tin tức & sự kiện

15/08/2022

CI5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/05/2022

CI5: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

18/05/2022

CI5: Ông Phạm Danh Tuyên và Ông Vũ Mạnh Hùng được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT

28/04/2022

CI5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

CI5: Báo cáo tài chính năm 2021

14/04/2022

CI5: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

CI5: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CI5 của CTCP Đầu tư Xây dựng số 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến giữa tháng 4 năm 2022 (TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo Tài chính năm đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

07/03/2022

CI5: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

CI5: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022

07/02/2022

CI5: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

11/01/2022

CI5: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Giải pháp công nghệ Ulatech

11/01/2022

CI5: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Giải pháp công nghệ Ulatech

11/01/2022

CI5: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Giải pháp công nghệ Ulatech

10/01/2022

CI5: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Giải pháp công nghệ Ulatech

15/07/2021

CI5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

07/07/2021

CI5: Thay đổi nhân sự

21/05/2021

CI5: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/05/2021

CI5: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/05/2021

CI5: Đăng ký mẫu chử ký người đại diện theo pháp luật