Tin tức & sự kiện

31/01/2023

CIP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/12/2022

CIP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

04/08/2022

CIP: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Phó Giám Đốc

19/07/2022

CIP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/07/2022

CIP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

CIP: Thay đổi nhân sự

08/07/2022

CIP: Thay đổi nhân sự

12/05/2022

CIP: Bà Trần Thị Minh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT thay Ông Đỗ Chí Nguyễn

12/05/2022

CIP: Ông Phạm Hùng bầu làm Thành viên HĐQT thay Ông Đỗ Chí Nguyễn

12/05/2022

CIP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

CIP: Điều lệ Công ty

19/04/2022

CIP: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

CIP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CIP của CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4/2022 (Công ty sẽ thông báo ngày cụ thể sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 6 tòa nhà Vinaincon, số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021;
+ Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

04/04/2022

CIP: Giải trình ý kiến của kiểm toán tại báo cáo tài chính năm 2021

04/04/2022

CIP: Giải trình ý kiến của kiểm toán tại BCTC năm 2021

04/04/2022

CIP: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

CIP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

CIP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/12/2021

CIP: Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trần Quốc Duy