Tin tức & sự kiện

16/09/2022

CKD: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021

12/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKD của CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 27%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi – km12+800, quốc lộ 3, tổ 6, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy ủy quyền, giấy đề nghị chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/09/2022

CKD duy trì trả cổ tức 27% bằng tiền năm thứ 2 liên tiếp

CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI (UPCoM: CKD) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 27% (sở hữu 1 cp được nhận 2,700 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/09.

08/09/2022

CKD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/08/2022

CKD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

CKD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

CKD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

CKD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Văn phòng Công ty

12/08/2022

CKD: Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

14/07/2022

CKD: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

22/06/2022

CKD: Thay đổi nhân sự

22/06/2022

CKD: Thay đổi nhân sự

09/05/2022

CKD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

CKD: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

08/04/2022

CKD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

CKD: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKD của CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp. Hình thức tổ chức: Trực tiếp
          - Nội dung họp: + Các nội dung họp thường niên:
· Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;
· Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022;
· Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
· Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
· Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
· Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: · Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

CKD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/03/2022

CKD: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

CKD: Báo cáo tài chính năm 2021 của Văn phòng Công ty