Tin tức & sự kiện

05/09/2022

CMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

CMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

CMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Thị Thanh Huyền

17/08/2022

CMC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

CMC: Thông báo bổ sung cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

06/08/2022

CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Thị Thanh Huyền

26/07/2022

CMC: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty

19/07/2022

CMC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

CMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

CMC: CBTT về việc Ký hợp đồng với công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

24/06/2022

CMC: NQ HĐQT về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

11/05/2022

CMC: Ngô Thị Mùi - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 8,000 CP

11/05/2022

CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Thị Thanh Huyền

05/05/2022

CMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

CMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2022

CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Thị Thanh Huyền

26/04/2022

CMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Thu Hương

20/04/2022

CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Thu Hương