Tin tức & sự kiện

22/08/2022

CMD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMD của CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh, số 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 10/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/07/2022

CMD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

CMD: Huỳnh Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 90,000 CP

12/07/2022

CMD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/07/2022

CMD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/07/2022

CMD sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CMD) thông báo 01/08 là ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền.

06/07/2022

CMD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

CMD: Thay đổi nhân sự

06/07/2022

CMD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/07/2022

CMD: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

01/07/2022

CMD: Huỳnh Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 90,000 CP

10/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMD của CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Thời gian cụ thể TCPH sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Lầu 4- Văn phòng Công ty số 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021, tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Báo cáo hoạt động tài chính năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Thông qua điều lệ công ty, Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế Ban kiểm soát, Quy chế quản trị điều hành;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026;
          - Nội dung họp: + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

CMD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

CMD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2022

CMD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

23/05/2022

CMD: Báo cáo thường niên 2021

29/04/2022

CMD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

26/04/2022

CMD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

CMD: Thay đổi nhân sự