Tin tức & sự kiện

16/01/2023

CMK: Nghị quyết hội đồng quản trị

29/12/2022

CMK: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

08/09/2022

CMK: Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Khánh Hà giữ chức vụ Kế Toán Trưởng

05/08/2022

CMK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

CMK: Bổ nhiệm lại Ông Vương Quốc Hà giữ chức vụ Phó Giám Đốc

25/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMK của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/06/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/05/2022

CMK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/04/2022

CMK: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

29/04/2022

CMK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022

CMK: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

CMK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

CMK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

CMK: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMK của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

03/03/2022

CMK: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/03/2022

CMK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/02/2022

CMK: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/08/2021

CMK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

08/07/2021

CMK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

25/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMK của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/06/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.