Tin tức & sự kiện

13/10/2023

CMK: Xử phạt hành chính về thuế

13/10/2023

CMK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/09/2023

CMK: Thay đổi nhân sự

25/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMK của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 04/11/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin
          - Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

20/09/2023

CMK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

15/09/2023

CMK: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

14/08/2023

CMK: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

02/08/2023

CMK: Thay đổi nhân sự

02/08/2023

CMK: Thay đổi nhân sự

31/07/2023

CMK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/07/2023

CMK: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

30/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMK của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/07/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

30/05/2023

CMK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/05/2023

CMK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 CMK - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

19/04/2023

CMK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2023

CMK: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/04/2023

CMK: Bổ nhiệm Ông Đỗ Xuân Vững giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty

11/04/2023

CMK: Báo cáo thường niên 2022

31/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMK của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 đầu tháng 5/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông