Tin tức & sự kiện

15/09/2022

CMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2022

CMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

CMS: Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu CMS vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ

25/08/2022

CMS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

24/08/2022

CMS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

24/08/2022

CMS: Ngày 05/07/2023, ngày giao dịch đầu tiên 8,252,500 cổ phiếu niêm yết bổ sung

15/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 8,252,500 CP

12/08/2022

CMS: CBTT QĐ số 39569/QĐ-CTHN-TTKT3-XPVPHC ngày 11/08/2022 của Cục thuế TP Hà Nội

12/08/2022

CMS: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 8,252,500 cổ phiếu

09/08/2022

CMS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/07/2022

CMS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

CMS: Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

22/07/2022

CMS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

CMS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/07/2022

CMS: CV chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

19/07/2022

CMS: Báo cáo kết quả phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty năm 2022

19/07/2022

CMS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

12/07/2022

CMS: Kết quả xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết và Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty năm 2022

04/07/2022

CMS: CBTT quyết định số 31142/QĐ-CTHN-TTKT3-XPVPHC ngày 01/07/2022 của Cục thuế Thành phố Hà Nội

04/07/2022

CMS: Nghị quyết HĐQT số 28 ngày 02/07/2022 V/v xử lý cổ phiếu chưa chào bán hêt