Tin tức & sự kiện

07/07/2022

CMT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

Tổng Giám đốc CMT gom vào 1.1 triệu cp

Ông Lê Ngọc Tú, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT), đã mua thành công gần 1.1 triệu cp từ ngày 14/06-21/06.

29/06/2022

CMT: Lê Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 1,086,840 CP

10/06/2022

CMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

Tổng Giám đốc CMT đăng ký mua hơn 1 triệu cp

Ông Lê Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT) đăng ký mua hơn 1 triệu cp CMT theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 14/06-12/07/2022.

08/06/2022

CMT: Lê Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1,086,840 CP

10/05/2022

CMT: Điều lệ Công ty

10/05/2022

CMT: Quy chế hoạt động của Hội đông quản trị

10/05/2022

CMT: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

10/05/2022

CMT: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

22/04/2022

CMT: Dự thảo nội dung chi tiết chỉnh sửa, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

20/04/2022

CMT: Dự thảo nội dung chi tiết chỉnh sửa Điều lệ Công ty

20/04/2022

CMT: Dự thảo Quy chế của Hội đồng quản trị

20/04/2022

CMT: Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

20/04/2022

CMT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

CMT: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

CMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMT của CTCP Công nghệ Mạng và Truyền Thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Từ ngày 18/04/2022 đến 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua giao dịch chuyển nhượng của ông Lê Ngọc Tú – Thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

07/03/2022

CMT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

CMT: Nghị quyết Hội đồng quản trị