Tin tức & sự kiện

31/01/2023

CMT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

CMT: Quyết định Hội đồng quản trị

07/07/2022

CMT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

Tổng Giám đốc CMT gom vào 1.1 triệu cp

Ông Lê Ngọc Tú, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT), đã mua thành công gần 1.1 triệu cp từ ngày 14/06-21/06.

29/06/2022

CMT: Lê Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 1,086,840 CP

09/06/2022

CMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

Tổng Giám đốc CMT đăng ký mua hơn 1 triệu cp

Ông Lê Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT) đăng ký mua hơn 1 triệu cp CMT theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 14/06-12/07/2022.

08/06/2022

CMT: Lê Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1,086,840 CP

10/05/2022

CMT: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

10/05/2022

CMT: Điều lệ Công ty

10/05/2022

CMT: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

10/05/2022

CMT: Quy chế hoạt động của Hội đông quản trị

22/04/2022

CMT: Dự thảo nội dung chi tiết chỉnh sửa, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

19/04/2022

CMT: Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

19/04/2022

CMT: Dự thảo nội dung chi tiết chỉnh sửa Điều lệ Công ty

19/04/2022

CMT: Dự thảo Quy chế của Hội đồng quản trị

19/04/2022

CMT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

CMT: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

CMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2022

CMT: Báo cáo tài chính năm 2021