Tin tức & sự kiện

19/01/2023

CPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

25/10/2022

CPH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

12/08/2022

CPH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/07/2022

CPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

CPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

29/06/2022

CPH: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 1 của Công ty không đủ điều kiện để tiến hành

28/06/2022

CPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/06/2022

CPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPH của CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 23/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng
          - Nội dung họp: Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

23/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,640 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPH của CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 16,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.640 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

17/05/2022

CPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/05/2022

CPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

10/05/2022

CPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

10/05/2022

CPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/04/2022

CPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

CPH: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

CPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2022

CPH: Báo cáo thường niên 2021

11/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPH của CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 08/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

02/03/2022

CPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022