Tin tức & sự kiện

29/07/2022

CT3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

CT3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

CT3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/07/2022

CT3: Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Đoàn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Phạm Văn Thúy

02/06/2022

CT3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

CT3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/05/2022

CT3: Thay đổi nhân sự

10/05/2022

CT3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

CT3: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

CT3: Báo cáo tài chính riêng năm 2021

13/04/2022

CT3: Báo cáo tài chính năm 2021

13/04/2022

CT3: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CT3 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Công trình 3 tại 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau

17/03/2022

CT3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/01/2022

CT3: Thay đổi nhân sự

27/01/2022

CT3: Thay đổi nhân sự

27/01/2022

CT3: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/12/2021

CT3: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2021

30/11/2021

CT3: Thay đổi nhân sự

22/11/2021

CT3: Thông báo về việc đưa cổ phiếu CT3 ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch