Tin tức & sự kiện

31/01/2023

CT3: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền

16/01/2023

CT3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/01/2023

CT3: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/01/2023

CT3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/12/2022

CT3: Thay đổi nhân sự

29/12/2022

CT3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/12/2022

Giao dịch bổ sung - 799,849 CP

19/12/2022

CT3: Ngày 26/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

08/12/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 799,849 CP

07/12/2022

CT3: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 799,849 cổ phiếu

02/12/2022

CT3: Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chứng nhận

22/11/2022

CT3: Hợp đồng kiểm toán (Về việc: Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 kết thúc ngày 31/12/2022)

17/11/2022

CT3: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3 (Có điều lệ đính kèm được chia thành 3 phần)

17/11/2022

CT3: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

17/11/2022

CT3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/11/2022

CT3: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền

11/11/2022

CT3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/11/2022

CT3: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

08/11/2022

CT3: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

07/11/2022

CT3: Thông báo về thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt