Tin tức & sự kiện

11/09/2023

Công ty con của Kinh Bắc (KBC) muốn vay 1.120 tỷ đồng để xây dựng hơn 2.500 căn nhà ở xã hội tại Hải Phòng

09/08/2023

CT3: Thay đổi nhân sự

28/07/2023

CT3: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

26/07/2023

CT3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/06/2023

CT3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/06/2023

CT3: Thay đổi nhân sự

01/06/2023

CT3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/05/2023

CT3: Thay đổi nhân sự

17/05/2023

CT3: Công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Bình Thuận

27/04/2023

CT3: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

CT3: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

21/04/2023

CT3: Báo cáo tài chính năm 2022

11/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CT3 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 27/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình 3. Tại địa chỉ số: 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau

11/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CT3 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 27/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình 3. Tại địa chỉ số: 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau

07/04/2023

CT3: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/04/2023

CT3: Thông báo về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền lần 3

03/04/2023

CT3: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/03/2023

CT3: Thay đổi nhân sự

30/03/2023

CT3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/03/2023

Sudico dùng bất động sản để vay vốn 880 tỷ đồng từ Đức Trí